Konkurs na “Babę Wielkanocną”

Regulamin BABA WIELKANOCNA 2022

Karta Zgłoszeniowa Baba Wielkanocna2022

 

REGULAMIN KONKURSU na  „Babę Wielkanocną”

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizatorem Konkursu na najlepsze ciasto „Babę Wielkanocną”, zwanego dalej Konkursem jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 3. Celem konkursu jest promocja produktów lokalnych, kultywowanie i upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych ciast, wymiana doświadczeń, umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy.
 4. Ocena konkursowych wypieków odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2022 roku w Krokowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych wypieków, jak również imion, nazwisk, miejscowości zamieszkania oraz wizerunków osób biorących udział w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub odmowy udziału po przyjęciu zgłoszenia osoby, która narusza dobre zwyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnicy Konkursu i ich wypieki:
 8. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby z gminy Krokowa piekące amatorsko ciasto w warunkach domowych i wyłącznie na własny użytek. Zadanie uczestnika konkursu jest wykonanie wypieku domowego ciasta babkowego, ozdobionego, przedstawiającego motyw ze Świętami Wielkanocnymi. Technika uzyskania zdobienia – dowolna.  Do konkursu nie mogą być zgłoszone ciasta będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić tylko wypiek ciasta babkowego o dowolnej gramaturze.
 10. Organizator nie pokrywa kosztów zakupu surowców, wypieku ciasta oraz kosztów dojazdu uczestników do miejsca rozstrzygnięcia Konkursu.
 11. Wypiek zgłoszony do Konkursu staje się własnością Organizatora. Po rozstrzygnięciu Konkursu przekazany zostanie jako poczęstunek dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie.
 12. Akcesoria niezbędne do prezentacji wypieku uczestnicy Konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 13. Zabrania się używanie elementów niejadalnych, niespełniających wymogów sanitarnych i niedopuszczonych do spożycia na terytorium UE.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie:
 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie bądź przesłanie do Organizatora (listownie na adres: ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, lub mailowo:
 2. (konkurs@kck.krokowa.pl) Kartę Zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu do 04.2022 do godziny 15:30.

 

 

 1. Babę Wielkanocną można dostarczyć osobiście do KCK w Krokowej (ul. Żarnowiecka 29 84-110 Krokowa) w dniu 04.2022 r. między godziną 7:30 a 15:30.

 

 1. Ocena wypieków przez Komisję Konkursową
 2. Oceny zgłoszonych wyrobów piernikowych dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, składająca się z co najmniej trzech osób. Ocena Komisji jest ostateczna, werdykt nie podlega odwołaniu czy zaskarżeniu.
 3. Komisja ocenia wypieki biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
 • Smak  od 0 do 10 punktów
 • Zapach od 0 do 10 punktów
 • Wrażenia ogólne od 0 do 10 punktów
 1. W przypadku gdy wśród najwyżej ocenionych ciast babkowych poszczególne wypieki uzyskają tę samą liczbę punktów, przewodniczący Komisji, w celu wyłonienia laureatów I, II i II miejsca, przeprowadza głosowanie, w którym członkowie Komisji wybierają lepsze ciasto spośród tych, które uzyskały tę samą liczbę punktów.
 2. Członkowie Komisji podczas oceny nie mają wglądu do danych osobowych wypiekających ciast babkowych.
 3. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu i postanowienia końcowe
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 15.04.2022 na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie Internetowej www.kck.krokowa.pl
 3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Dostarczone akcesoria służące do prezentacji wypieków należy odbierać bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, w punkcie ich wcześniejszego przyjmowania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.