Konkurs plastyczny “Moja Wielkanoc dla Ukrainy”

Regulamin Moja Wielkanoc dla Ukrainy2022

Karta zgłoszeniowa Moja Wielkanoc dla Ukrainy

Regulamin Konkursu „Moja Wielkanoc dla Ukrainy”

 

 1. Postanowienia ogólne

      Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs plastyczny 
      pt. „Moja Wielkanoc dla Ukrainy” zwany dalej „Konkursem”.

 

 1. Organizator

     Organizatorem Konkursu jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, z siedzibą
     przy ul. Żarnowieckiej 29, 84 – 110 Krokowa, zwany dalej „Organizatorem”

 

 1. Cele Konkursu

   Upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik  plastycznych , rozwijanie myślenia otwartego i twórczego aktywizacja społeczności lokalnej, prezentacja twórczości mieszkańców.

 

 1. Warunki i termin dostarczenia prac

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół i placówek z terenu Gminy Krokowa.
 2. Uczestnik ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jeden rysunek wielkanocny,
  praca powinna być w formacie A4 lub A3.
 3. Praca powinna być opatrzona etykietką z następującą treścią: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica.
 4. Pracę z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora:

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84 – 110 Krokowa

(pokój 314 – III piętro). Termin dostarczenia prac upływa 12.04.2022 r.  o godzinie 15:30.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac oraz nie zwraca prac, które wpłynęły na konkurs.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci od 6 do 9 lat, dzieci 10 – 16 lat,

według następujących kryteriów: walory artystyczne, kreatywność, oryginalność, nawiązanie
do tradycji, estetyka wykonania. 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15.04.2022r., wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora – www.kck.krokowa.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook
  – Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 2. O rozstrzygnięciu i wyłonieniu zwycięzców Konkursu, zadecyduje Komisja Konkursowa,
  którą powoła Organizator.
 3. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Nadesłane prace stanowią własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania
  i prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu. Informacja o zmianach
  będzie umieszczona na stronie internetowej Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.