„Najpiękniejszy Mazurek” – konkurs dla świetlic z gminy Krokowa

 

Konkurs Najpiękniejszy Mazurek

Karta Zgłoszeniowa Najpiękniejszy Mazurek 2022

                                                   Regulamin Konkursu „Najpiękniejszy Mazurek”

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs kulinarny  pt. „Najpiękniejszy Mazurek” zwany dalej „Konkursem”.

 • 2

Organizatorem Konkursu jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, z siedzibą przy

 1. Żarnowieckiej 29, 84 – 110 Krokowa, zwany dalej „Organizatorem”
 • 3

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

 

Warunki i termin dostarczenia prac

 • 4
 1. W konkursie mogą wziąć udział świetlice wiejskie bądź opiekuńczo- wychowawcze
 2. Uczestnicy mają za zadanie upiec i udekorować z własnych materiałów jedne wspólne ciasto wielkanocne – Mazurka,
 3. Praca powinna być opatrzona etykietką z następującą treścią: nazwa świetlicy, ilość osób wykonujących wraz z wiekiem, dokumentacja fotograficzną, telefon kontaktowy do opiekuna. Etykietę należy umieścić na odwrocie pracy.
 4. Ciasto z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora:

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

Żarnowiecka 29

84 – 110 Krokowa

(pokój 313 – III piętro)

Termin dostarczenia prac upływa 14.04.2022 r.  do godzinie 15:30. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac oraz nie zwraca prac, które wpłynęły na konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • 5
 1. Wypieki będą oceniane według następujących kryteriów: smak i dekoracja
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15.04.2022 r. wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora – www.kck.krokowa.pl oraz na portalu społecznościowym facebook – Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 3. O rozstrzygnięciu i wyłonieniu zwycięzców Konkursu, zadecyduje Komisja Konkursowa, którą powoła Organizator.
 4. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Dostarczone prace stanowią własność Organizatora.

 

Wymagania dla zgłaszanych prac

 • 6
 1. Do wykonania ciasta i dekoracji mogą zostać użyte dowolne jadalne materiały

 

 

Ochrona danych osobowych

 • 7
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:

 

 

 

 1. a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Najpiękniejszy Mazurek” jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 1. b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@krokowa.pl.
 2. c) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia konkursu „Najpiękniejszy Mazurek”.
 3. d) Dane osobowe uczestników warsztatów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz.883 z późn. zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. e) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. f) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych/danych podopiecznego stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i udziału w projekcie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. g) Uczestnikom przysługują prawa do: -) dostępu do danych, -) sprostowania danych, -) usunięcia danych, -) ograniczenia przetwarzania danych, -) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, -) przenoszenia danych, -) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w projekcie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. h) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

 

 

 

 

 

 

 1. i) Przetwarzanie danych w związku z udziałem w projekcie obejmuje także publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o projekcie oraz w celach rozliczenia merytoryczno-finansowego projektu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w warsztatach (projekcie). Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

 

 

Postanowienia końcowe

 • 8
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.