Konkurs Plastyczny “POMORSKIE MŁYNY I TARTAKI DAWNIEJ I DZIŚ”,

“POMORSKIE MŁYNY I TARTAKI DAWNIEJ I DZIŚ”

Trwa nabór prac na Konkurs Plastyczny “POMORSKIE MŁYNY I TARTAKI DAWNIEJ I DZIŚ”, organizowany wspólnie przez Fundację Muzeum Światowego Dziedzictwa i Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych, domy kultury, świetlice wiejskie, pracownie artystyczne. Termin nadsyłania prac upływa 25 listopada 2022.

Regulamin oraz więcej informacji na stronie: www.kck.krokowa.pl oraz www.visitme.com.pl

Organizatorzy zapraszają uczestników do samodzielnego przygotowania prac plastycznych ilustrujących młyn wietrzny, wodny lub tartak z terenu powiatów puckiego, wejherowskiego lub lęborskiego w województwie pomorskim, z którym związana jest dana społeczność. Może to być obiekt istniejący, jak też obiekt (rzeczywisty), który nie zachował się do dnia dzisiejszego w terenie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin

Konkursu Plastycznego

“POMORSKIE MŁYNY I TARTAKI DAWNIEJ I DZIŚ”

 1. Organizatorem konkursu są Fundacja Muzeum Światowego Dziedzictwa w ramach projektu „Archipelag dziedzictwa kultury. Etap II: poszukiwanie, dokumentacja, promocja i rozwój kultury ludowej i zabytków techniki północnej części woj. pomorskiego”, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku”

Oraz

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

2. Tematem konkursu plastyczno-technicznego jest praca pod tytułem: “POMORSKIE MŁYNY I TARTAKI DAWNIEJ I DZIŚ”

3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie prac (plastycznych lub technicznych) ilustrujących młyn wietrzny (do mielenia zboża), młyn wodny lub tartak wodny z terenu województwa pomorskiego, najchętniej z powiatów puckiego, wejherowskiego i lęborskiego, z którym związana jest dana społeczność. Może to być obiekt istniejący, jak też obiekt (rzeczywisty), który nie zachował się do dnia dzisiejszego w terenie.

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach:

 • klasy 1–3,
 • klasy 4–6,
 • klasy 7–8,

5. Cele konkursu:

 • Popularyzacja ochrony zabytków techniki, traktowania ich jako nasze dziedzictwo kulturowe, z którym jesteśmy związani historią, i o które powinniśmy się troszczyć.
 • Wskrzeszanie i wdrażanie wiedzy na temat wiatraków, młynów i tartaków istniejących i już nieistniejących na terenie woj. pomorskiego oraz budowy i działania ich mechanizmów.
 • Pobudzenie do działalności społecznej na rzecz popularyzacji zabytków techniki i troski o ich zachowanie.
 • Promocja spędzania wolnego czasu w alternatywny sposób.
 • Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej, a także zmysłu wnikliwej obserwacji u uczestników konkursu.


Warunki i terminy dostarczania prac:    

 1. Konkurs trwa od 24 września 2022 do 8 grudnia 2022 r.
 2. Konkurs adresowany jest do różnych grup wiekowych w kategorii plastycznej (zob. szczegóły w punkcie 4.).
 3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie do 2 prac.

Opis kategorii:

Kategoria plastyczna – polega na przedstawieniu wiatraka, młyna wodnego lub tartaka wodnego w krajobrazie lub jego wnętrza i mechanizmów.

Technika wykonania prac jest dowolna.

W tej kategorii liczymy na prace poddające obserwacji budynek wiatraka, młyna lub tartaka  wodnego i otaczający go krajobraz lub też jego wnętrze i mechanizmy. Może to być obiekt istniejący, jak też obiekt rzeczywisty, który nie zachował się do dnia dzisiejszego w terenie, odnaleziony na starych, rodzinnych fotografiach, w archiwach, publikacjach dotyczących wiatraków i młynarstwa, itp.

W przypadku korzystania z wizerunków wiatraków zamieszczonych w publikacjach prosimy
o podanie źródła, z którego korzystano (autor, tytuł, rok wydania, wydawca, strona).
W przypadku korzystania z fotografii ze zbiorów zdjęć rodzinnych prosimy o podanie nazwiska autora zdjęcia i roku wykonania fotografii, a jeżeli nie są one znane, prosimy
o przesłanie informacji, z czyich zbiorów pochodzi.

4. Praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie podanym dla poniższych kategorii:

 • klasy 1–3 ( format A4),
 • klasy 4–6   (format A3, B3),
 • klasy 7–8  (format A3, B3),

5. Prace konkursowe należy przesyłać do 25 listopada 2022 r. (piątek). Decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego. Prace, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.  

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą przyjęte.

6. Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych, świetlicowych, warsztatowych itp. Uczniowie mogą również sami zgłaszać się na konkurs (nie tylko przez szkołę).

7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nienagradzanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

8. Prace plastyczne należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia (wypełnioną elektronicznie lub pismem drukowanym, czytelnie (tylko takie zgłoszenia będą przyjmowane) i podpisanymi załącznikami regulaminu:

Załącznik nr 1

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na udział w konkursie

Załącznik nr 2

Oświadczenie uczestnika konkursu

9. Prace plastyczne należy  następnie opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i adresem uczestnika konkursu oraz klasą i nazwą szkoły (dane na rok szkolny 2022/2023); zabezpieczyć koszulką lub teczką i przesłać na adres :

Krokowskie centrum Kultury w Krokowej

Ul. Żarnowiecka 29

84-110 Krokowa

z dopiskiem Konkurs “POMORSKIE MŁYNY I TARTAKI DAWNIEJ I DZIŚ”

Prace należy podpisać na odwrocie, czytelnie, drukowanymi literami w prawym dolnym rogu. Prosimy napisać na terenie jakiej miejscowości, gminy i powiatu znajduje się przedstawiony obiekt (np. Wierzchucino, gm. Krokowa, powiat pucki).

10. Do prac należy dołączyć wypełnione załączniki regulaminu:

 • kartę zgłoszeń,
 • załącznik nr 1,
 • oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na udział w konkursie,
 • załącznik nr 2,
 • oświadczenie uczestnika konkursu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

11. Prace przesłane bez podpisanego ww. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.

12. Prace niepodpisane i anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów wymienionych w regulaminie.

14. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, pornografii, scen obscenicznych, treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, scen przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

15. Konkurs jest bezpłatny.

Zasady przyznawania nagród

 1. Na potrzeby konkursu zostanie powołana komisja konkursowa – jury, która będzie oceniać nadesłane prace.
 2. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe
  i dyplomy.
 3. W każdej kategorii wiekowej jury przyzna I, II, III miejsce.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania miejsca lub przyznania miejsc ex aequo.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora komisja konkursowa – jury.
 7. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o werdykcie jury.
 • Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach:

Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej:

www.kck.krokowa.pl

Facebooku: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

Fundacji Muzeum Światowego Dziedzictwa:

www.visitme.com.pl

https://www.facebook.com/Fundacja-Muzeum-%C5%9wiatowego-Dziedzictwa-105335884538931/
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
  do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:          
 2. druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
 3. używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej i Fundacji Muzeum Światowego Dziedzictwa.
 4. Nagrody zostaną wysłane pocztą (w zależności od sytuacji związanej z pandemią COVID-19)
 1. Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych prac.
 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania miejsca lub przyznania miejsc ex aequo.
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. Dz. U. 2018 poz.1000). Dane osobowe uczestników posłużą do komunikacji oraz będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na przekazanie autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła (licencja) w zakresie wystawienia danego dzieła:  na podanych w podpunkcie 9. stronach internetowych Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej oraz Fundacji Muzeum Światowego Dziedzictwa, na wystawie pokonkursowej i innych wystawach, a także dokonywania kopii dzieła w dowolnej formie i jego dalszego rozpowszechniania, w tym publikowania dzieła w przyszłości w dowolny sposób i formie przez Fundację Muzeum Światowego Dziedzictwa  w publikacjach naukowych, popularnonaukowych lub innych, dotyczących tematyki związanej z wiatrakami, młynami, tartakami, zabytkami techniki lub młynarstwem.
 3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
 4. karta zgłoszenia,
 5. oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 1),           
 6. oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 2).
 7. Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają:

Telefonicznie:

KCK Krokowa: Maria Kisielewicz, tel.: 733 317 775, pon.- pt. w godzinach 8:00-15:00

Mailowo:

Fundacja: Natalia Lyons: bok@visitme.com.pl, weekendy

 • Osoby które chcą dowiedzieć się więcej na temat młynów i wiatraków i są zainteresowane  udziałem  w konkursie zapraszamy na stronę Fundacji  Muzeum Światowego Dziedzictwa do obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego wiatraków.

(link do strony fundacji: visitme.com.pl/konkurs/)

oraz do zapoznania się z poradnikiem rysunkowym jurora konkursu, p. Wojciecha Domińczaka, zatytułowanego. „Nasz wiatrak – nasze dziedzictwo”  https://www.dominczak.waw.pl/poradnik-rysunkowy/

Nadchodzące wydarzenia