Sport – NGO

Klub Sportowy „Wicher” Wierzchucino

Kontakt:
ul. Abrahama 36
84-110 Wierzchucino
tel. (58) 774-18-80
Prezes – Henryk Struk
Tel. 697-535-393
Wiceprezes – Ryszard Białk
Tel. 663-878-747
E-mail: ryszard.bialk@interia.pl
Strona: http://kswicherwierzchucino.futbolowo.pl

REGON: 192119746
NIP: 587-152-84-39

Drużyny:

Sekcja piłki nożnej;

3 drużyny juniorów
1 drużyna seniorów

Sekcja tenisa stołowego;

1 drużyna juniorów
2 drużyny seniorów

Celem Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Dla osiągnięcia celów KS „Wicher” Wierzchucino podejmuje następujące działania:

 • Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz udział w zawodach imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacji oraz inne osoby prawne i fizyczne;
 • Organizacja obozów i zgrupowań sportowych, konsultacje, prelekcje, i kursy mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników oraz kadry trenersko-instruktorskiej
 • Prowadzenie prac wychowawczych wśród członków klubu;
 • Prowadzenie prac propagandowych i informacyjnych w celu popularyzacji sportu głównie w środowisku gminy Krokowa poprzez wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów, folderów, programów, afiszy etc.;
 • Zapewnienie optymalnego wykorzystania całego swojego potencjału technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i kadrowego;
 • Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyszką, organizacja spotkań oraz podejmowanie działał promujących cele Stowarzyszenia;

Uczniowski Klub Sportowy „Konsal”

Kontakt:
ul. F. Ceynowy 24
Sławoszyno
84-110 Krokowa
Tel. 58 673-75-96
Fax. 58 673-75-96
Prezes – Beata Minga
E-mail: spslawoszyno@go2.pl
Strona: http://krokowa2002.futbolowo.pl

Trener Drużyny – Mariusz Roeske
Tel. 609-611-990
E-mail: mroeske@wp.pl
Trener Drużyny – Grzegorz Kreft
Tel. 503-479-031
Trener Drużyny – Adam Groen
Tel. 792-030-546

REGON: 192916916
NIP: 587-15-60-213

Cel i działania:

 • Planowanie i organizacja życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu;
 • Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu terytorialnego oraz poza nim;
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 • Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu;
 • Objęcie działalnością młodzieży, która zakończyła edukację w szkole podstawowej

Klub Brydżowy „KONTRA” Krokowa

Kontakt:
ul. Kwiatowa 3/1
84-110 Krokowa
Prezes – Mariusz Kaźmierczak
E-mail: kryniaro@op.pl

REGON: 221809727
NIP: 587-169-97-50

Celem Klubu jest zapewnienie warunków do uprawiania sportu brydżowego oraz jego popularyzacji społeczeństwa.

Dla osiągnięcia celu klub stosuje następujące środki:

 • Prowadzi działalność rekreacyjno-wypoczynkową;
 • Organizuje zawody i turnieje sportowe;
 • Organizuje system szkoleń i zgrupowań dla członków klubu;
 • Nawiązuje krajowe i międzynarodowe kontakty sportowe;
 • Organizuje odczyty, wykłady i konkursy o charakterze sportowym;
 • Współdziała ze szkołami i klubami młodzieżowymi i innymi organizacjami społecznymi w zakresie wychowania fizycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sportu brydżowego
 • Nawiązuje współpracę z zakładami pracy.

Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”

Kontakt:
ul. Batalionów Chłopskich 39
80-008 Gdańsk
Prezes – Julian Ziółkowski
E-mail: julek1967@wp.pl

REGON: 360262468
NIP: 583-317-29-28

Celem Stowarzyszenia jest :

 • Stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych dzieci, młodzieży i dorosłych, krzewienie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, sportu i krajoznawstwa;
 • Wspieranie wszelkich działań zmierzających do przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych lub patologicznych, osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji m. in. ze względu na płeć , wiek, rasę, czy poglądy, w myśl zasady „w sporcie wszyscy jesteś równi”;
 • Aktywizacja społeczeństwa w sferze działań prozdrowotnych i sportowych, ze szczególną troską o osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym m. in. osoby starsze, dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych lub patologicznych oraz osoby niepełnosprawne.

Kaszubski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

Kontakt:
ul. A. Abrahama 34
84-113 Wierzchucino
Tel. 58 673-50-25
Fax. 58 673-50-25
E-mail: gimwierzchucino@interia.pl
Prezes – Dariusz Laddach

REGON: 220747556
NIP: 587-166-86-72

Celem Klubu jest:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców sympatyków Klubu;
 • Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej

Kontakt:
ul. Lipowa 3c
84-100 Puck
Tel. 58 673-21-81
Fax. 58 673-21-81
E-mail: lkspuck@wp.pl
Strona: http://www.lks.puck.pl
Prezes – Marek Falkowski
REGON: 191307931
NIP: 587-13-79-531

Celem Klubu jest:

 • Rozwój Lekkiej Atletyki oraz stałe podnoszenie jej poziomu sportowego;
 • Czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju

Działania:

 • Organizacja szkoleń sportowych, opieka nad zawodnikami oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju Lekkiej Atletyki;
 • Organizacja różnego rodzaju własnych imprez sportowych oraz uczestnictwo w państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie imprez sportowych;
 • Propagowanie rozwoju kultury fizycznej aktywnie uczestnicząc w realizacji programów środowiskowych, gminnych i regionalnych.

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Krokowej

Kontakt:
ul. Szkolna 6
84-110 Krokowa
Tel. 58 673 76 60
Tel. 607-550-258
E-mail: lumpek85@interia.pl, spkrkowa@gmail.com
Prezes – Andrzej Rożek

REGON: 192768462
NIP: 587-169-98-27

Celem Klubu jest:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną oraz materialną rodziców i sympatyków Klubu;
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania i poza nim;
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
 • Objęcie działalności młodzieży, która zakończyła edukację w szkole podstawowej.

Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe „Arka Prusewo”

Kontakt:
Prusewo 11/1
84-113 Wierzchucino
E-mail: arkaprusewo@wp.pl
Przewodniczący – Mirosław Goyke

REGON: 221810541
NIP: 587-169-98-33

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego, w szczególności poprzez:

 • Upowszechnienie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie;
 • Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży;
 • Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju;
 • Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka.