Kultura – NGO

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Karwieńskich Błot I Sławoszynka

Kontakt:
ul. Słoneczna 21
Karwieńskie Błota 1
84-105 Karwia
Prezes Zarządu – Piotr Piontke
E-mail: piotrpiontke@gmail.com

REGON: 220558246
NIP: 587-16-50-270

Celem Stowarzyszenia jest rozwój wsi Karwieńskie Błota Pierwsze, Karwieńskie Błota Drugie oraz Sławoszynka.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów statutowych,
 • działania zmierzające do budowy i remontów infrastruktury technicznej wsi,
 • organizowanie konkursów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
 • zakup urządzeń poprawiających estetykę wsi,
 • wspieranie działań mających na celu poprawę życia na wsi,
 • organizowanie kursów i pogadanek,
 • rozwój kultury, sportu i rekreacji,
 • odnawianie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu,
 • działania wspierające rozwój społeczności lokalnej,
 • wspieranie edukacji dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia mieszkańców,
 • współorganizowanie pomocy społecznej,
 • promocja walorów turystycznych i naturalnych,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,


Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” Lokalna Grupa Działania

Kontakt:
ul. Wejherowska 3
84-110 Krokowa
Tel. 58 673 20 57
Fax. 58 673 20 57
E-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl
Strona: http://www.bursztynowypasaz.pl
Prezes – Michał Słowik
E-mail: prezes@bursztynowypasaz.pl

REGON: 220371826
NIP: 587-163-33-43

Lokalne Grupy Działania funkcjonują w ramach Osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Podejście Leader przyczynia się do wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na obszarze Unii Europejskiej. Jest to inicjatywa oddolna, zakładająca budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację społeczności lokalnych. Leader to podejście partnerskie trzech sektorów (publiczny, prywatny, społeczny).

Zadaniem LGD Bursztynowy Pasaż (LGD BP) jest rozdysponowanie do 2015 roku środków na dofinansowanie projektów w ramach 4 bloków tematycznych: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dla szerokiej gamy beneficjentów. Wszystkie założenia zostały zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Bursztynowy Pasaż.


Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa

Kontakt:
ul. Zamkowa 1
84-110 Krokowa
Tel. 58 774 21 11
Faks. 58 774 21 10
E-mail: fundacja@zamekkrokowa.pl
Strona: http://www.zamekkrokowa.pl
Dyrektor – Danuta Dettlaff

REGON: 190030172
NIP: 587-02-00-346

Celem Fundacji jest:

 • Rewaloryzacja zespołu parkowo-pałacowego w Krokowej,
 • Stworzenie na bazie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Krokowej Kaszubskiego Centrum Kultury i Spotkań Narodów;
 • Rozwój społeczno-gospodarczy Regionu Północnych Kaszub i zachowanie tradycji oraz kultury tego regionu;
 • Rozwój kontaktów i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, a w szczególności między partnerskimi gminami Schweich i Krokowa.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Wierzchucino

Kontakt:
ul. Szkolna 22
84-113 Wierzchucino
E-mail: zkpwierzchucino@op.pl
Prezes – Krystyna Grzybowska

REGON: 191982041
NIP: 587-15-08-804

Celem Zrzeszenia jest:

 • Rozbudowa szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego całego Pomorza;
 • Kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu;
 • Rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej;
 • Kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej całego Pomorza;
 • Szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich;
 • Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Lisewie

Kontakt:
ul. Lisewska 13
Lisewo
84-110 Krokowa
Przewodnicząca – Stefania Kamińska

REGON: 221609313
NIP: 587-169-897

Celem Koła jest:

 • Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych;
 • Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi;
 • Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin;
 • Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności;
 • Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji;
 • Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej;
 • Troska o dobro i rozwój wspólnoty mieszkańców w tym obrona słusznych interesów osób, rodzin i grup społecznych;
 • Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji narodowych i regionalnych;
 • Dbałość o kulturę, tradycje, dziedzictwo przyrodnicze kulturowe wspólnoty lokalnej;
 • Podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego;
 • Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego;
 • Uczestnictwo w organizowanych przez organ administracji publicznej konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego;
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • Interakcja i aktywizacja mieszkańców wsi;
 • Szerzenie kultury kulinarnej;
 • Podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Krokowa

Kontakt:
ul. Wejherowska 3
84-110 Krokowa
Prezes – Roman Kościelniak
E-mail: prezes@zkpkrokowa.pl
Strona: http://www.zkpkrokowa.pl

REGON: 192570056
NIP: 587-15-32-205

Celem Zrzeszenia jest:

 • Rozbudowa szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego całego Pomorza;
 • Kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu;
 • Rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej;
 • Kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej całego Pomorza;
 • Szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich;
 • Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Brzynie 

Kontakt:

ul. Wejherowska 15/6

84-113 Brzyno

E-mail:   kgw.brzyno@wp.pl Strona: www.facebook.com www.facebook.com

Prezes – Janina Lesner-Marschall

REGON: 383652384

NIP: 5871722124

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności pozyskiwanie funduszy i przeznaczenie ich na:

 • troska o dobro i rozwój wspólnoty mieszkańców
 • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury , tradycji narodowych i regionalnych,
 • dbałość o kulturę, tradycję, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wspólnoty lokalnej,
 • podejmowanie inicjatyw zakresie realizacji zadań pożytku publicznego,
 • podejmowanie działań na rzecz ekologii ,ochrony zwierząt, ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz propagowanie akcji , inicjatyw technologii i rozwiązań ekologicznych a zwłaszcza działanie na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska wiejskiego,
 • uczestnictwo w organizowanych przez organ administracji publicznej, konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • integracja i aktywizacja mieszkańców wsi; organizacja kursów, szkoleń oraz spotkań,
 • promowanie produktów tradycyjnych pomorza i szerzenie kultury kulinarnej,
 • podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi,
 • wspieranie rozwoju kulturowego i działalności artystycznej dzieci i młodzieży, pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Bractwo Rycerskie Spod Nordowej Gwiazdy

Kontakt:
Świecino 1
84-110 Krokowa
E-mail: adamsliwicki@wp.pl
Strona: http://www.facebook.com/swiecino1462?ref=hl
Prezes – Małgorzata Śliwicka

REGON: 221248329-00021
NIP: 587-169-40-95

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności pozyskiwanie funduszy i przeznaczenie ich na:

 • Rekonstrukcję kultury materialnej i niematerialnej pomorskiego rycerstwa, szlachty i żołnierza do roku 1945;
 • Tworzenie infrastruktury zaplecza turystycznego;
 • Pomoc i promocja badań naukowych związanych z problematyką historii Pomorza, tworzenie wydawnictw popularyzatorskich i naukowych dotyczących tej problematyki oraz promujących region Kaszub i Pomorza;
 • Organizowanie ruchu społecznego wokół podstawowych celów stowarzyszenia;
 • Rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub i całego Pomorza

Nadchodzące wydarzenia