kulturaogólne

KONKURS PLASTYCZNY „WIOSKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

KONKURS PLASTYCZNY „WIOSKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

STWÓRZCIE WSPÓLNIE MAKIETĘ

Konkurs jest przeznaczony dla grup zorganizowanych uczęszczających na zajęcia w świetlicach wiejskich na terenie gminy Krokowa.

Regulamin Konkursu

„Wioska Świętego Mikołaja ”

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs plastyczny  pt. „Wioska Świętego Mikołaja” zwany dalej „Konkursem”.

§2

Organizatorem Konkursu jest Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z siedzibą przy

ul. Wejherowskiej 3, 84 – 110 Krokowa, zwany dalej „Organizatorem”

§3

Celem konkursu jest przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia:

 1. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia
  u dzieci i młodzieży poprzez integrację i wspólną zabawę
 2. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań.  
 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, wsparcie
 4. Rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej
 5. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
 6. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 7. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej

Warunki i termin dostarczenia prac

§4

 1. Konkurs kierowany jest do świetlic działających na terenie Gminy Krokowa.
 2. Jedna świetlica ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną makietę ilustrującą wioskę Świętego Mikołaja.
 3. Technika stworzenia makiety; dowolna  
 4. Pracę z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz fotorelacją zdjęciową z wykonania należy dostarczyć do :

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

ul. Żarnowiecka 29

84 – 110 Krokowa

Termin dostarczenia prac upływa 14.12.2022 r.  o godzinie 15:00. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac oraz nie zwraca prac, które wpłynęły na konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu

§5

 1. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: walory artystyczne, kreatywność, oryginalność, nawiązanie do tradycji, estetyka wykonania.

Praca wykonana może być dowolnym sposobem z zastosowaniem zarówno materiałów naturalnych jak i sztucznych.

 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18.12.2022 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego około godz. 13:15 Wyniki również  zostaną opublikowane na stronie internetowej – www.kck.krokowa.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook – Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 • O rozstrzygnięciu  i wyłonieniu zwycięzców Konkursu, zadecyduje Komisja Konkursowa, którą powoła Organizator.
 • Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
 • Nadesłane prace stanowią własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania
  i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.

Ochrona danych osobowych

                                                                                       §6

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:

 • a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@krokowa.pl.

c) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia konkursu „Wioska Świętego Mikołaja”.

d) Dane osobowe uczestników warsztatów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz.883 z późn. zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

e) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

f) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych/danych podopiecznego stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i udziału w projekcie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

g) Uczestnikom przysługują prawa do: -) dostępu do danych, -) sprostowania danych, -) usunięcia danych, -) ograniczenia przetwarzania danych, -) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, -) przenoszenia danych, -) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w projekcie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

h) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

i) Przetwarzanie danych w związku z udziałem w projekcie obejmuje także publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o projekcie oraz w celach rozliczenia merytoryczno-finansowego projektu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w warsztatach (projekcie). Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

Postanowienia końcowe

§7

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Nadchodzące wydarzenia