KONKURS na najlepszy „Piernik Świąteczny”

 

Regulamin na najlepszy Piernik Świąteczny

Karta zgłoszeniowa

 Regulamin

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizatorem Konkursu na najlepszy Piernik Świąteczny, zwanego dalej Konkursem jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 3. Celem konkursu jest promocja produktów lokalnych, kultywowanie i upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników, wymiana doświadczeń, umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy.
 4. Ocena konkursowych wypieków odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku w Krokowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych pierników, jak również imion, nazwisk, miejscowości zamieszkania oraz wizerunków osób biorących udział w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub odmowy udziału po przyjęciu zgłoszenia osoby, która narusza dobre zwyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Uczestnicy Konkursu i ich wypieki:
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby piekące amatorsko ciasto w warunkach domowych i wyłącznie na własny użytek. Zadanie uczestnika konkursu jest wykonanie wypieku domowego z ciasta piernikowego, ozdobionego, przedstawiającego motyw ze Świętami Bożego Narodzenia. Technika uzyskania zdobienia – dowolna.  Do konkursu nie mogą być zgłoszone pierniki będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko wypiek ciasta piernikowego o dowolnej gramaturze.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów zakupu surowców, wypieku ciasta oraz kosztów dojazdu uczestników do miejsca rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Wypiek zgłoszony do Konkursu staje się własnością Organizatora. Po rozstrzygnięciu Konkursu wykorzystane zostaną jako poczęstunek dla Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie.
 6. Akcesoria niezbędne do prezentacji wypieku uczestnicy Konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 7. Zabrania się używanie elementów niejadalnych, niespełniających wymogów sanitarnych i niedopuszczonych do spożycia na terytorium UE.

 

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie:
 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie bądź przesłanie do Organizatora (listownie na adres: ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa lub mailowo: (konkurs@kck.krokowa.pl) Kartę Zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu do 17.12.2020 do godziny 14:00.
 1. Piernik Świąteczny można dostarczyć osobiście do KCK w Krokowej (ul. Żarnowiecka 29 84-110 Krokowa) w dniu 12.2020 r. między godziną 7:30 a 15:30. Istnieje możliwość odbioru ciasta przez pracownika KCK w Krokowej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 1. Ocena wypieków przez Komisję Konkursową
 2. Oceny zgłoszonych wyrobów piernikowych dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, składająca się z osób zawodowo związanych z branżą piekarską. Ocena Komisji jest ostateczna, werdykt nie podlega odwołaniu czy zaskarżeniu.
 3. Komisja ocenia wypieki biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
 • Smak  od 0 do 10 punktów
 • Zapach od 0 do 10 punktów
 • Wrażenia ogólne od 0 do 10 punktów
 1. W przypadku gdy wśród najwyżej ocenionych ciast piernikowych poszczególne wypieki uzyskają tę samą liczbę punktów, przewodniczący Komisji, w celu wyłonienia laureatów I, II i II miejsca, przeprowadza głosowanie, w którym członkowie Komisji wybierają lepszy piernik spośród tych, które uzyskały tę samą liczbę punktów.
 2. Członkowie Komisji podczas oceny nie mają wglądu do danych osobowych wypiekających ciast piernikowych.
 3. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu i postanowienia końcowe
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22.12.2020 na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie Internetowej www.kck.krokowa.pl
 3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Dostarczone akcesoria służące do prezentacji wypieków należy odbierać bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, w punkcie ich wcześniejszego przyjmowania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.