kulturaogólne

KONKURS NA NAJLEPSZY CHLEB DOMOWEGO WYPIEKU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY CHLEB DOMOWEGO WYPIEKU

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizatorem Konkursu na Najlepszy Chleb Domowego Wypieku, zwanego dalej Konkursem jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 3. Celem konkursu jest promocja produktów lokalnych, a także propagowanie spożywania pełnowartościowego pieczywa, wyprodukowanego z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod.
 4. Ocena konkursowych wypieków odbędzie się podczas Dożynek Gminnych, w dniu 27 sierpnia 2023 roku na terenie placu dożynkowego w miejscowości Wierzchucino.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych wypieków, jak również imion, nazwisk, miejscowości zamieszkania oraz wizerunków osób biorących udział w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub odmowy udziału po przyjęciu zgłoszenia osoby, która narusza dobre zwyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnicy Konkursu i ich wypieki:
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby wypiekające amatorsko chleb w warunkach domowych i wyłącznie na własny użytek, tj. które nie zajmują się lub nie zajmowały wypiekiem chleba w celach zarobkowych, pokazowych czy edukacyjnych.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden chleb o dowolnej gramaturze.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów zakupu surowców, wypieku chleba oraz kosztów dojazdu uczestników do miejsca rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Wypiek zgłoszony do Konkursu staje się własnością Organizatora. Po rozstrzygnięciu Konkursu wykorzystane zostaną jako poczęstunek dla uczestników Dożynek.
 6. Akcesoria niezbędne do prezentacji wypieku uczestnicy Konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 7. Zabrania się używania elementów niejadalnych, niespełniających wymogów sanitarnych i niedopuszczonych do spożycia na terytorium UE.
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie:
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie bądź przesłanie
  do Organizatora (listownie na adres: ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa,
  lub mailowo (konkurs@kck.krokowa.pl) Kartę Zgłoszeniową, stanowiącą załącznik
  do niniejszego regulaminu do 22.08.2023 do godziny 15:30.
 • Chleb należy dostarczyć osobiście do punktu Organizatora, który znajdować się będzie w namiocie oznaczonym jego nazwą na terenie placu dożynkowego w miejscowości Wierzchucino, w dniu 27.08.2023 r. między godziną 11:00 a 12:00.
 1. Ocena wypieków przez Komisję Konkursową
 2. Oceny zgłoszonych chlebów dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, składająca się z osób związanych z branżą piekarską. Ocena Komisji jest ostateczna, werdykt nie podlega odwołaniu czy zaskarżeniu.
 3. Komisja ocenia wypieki biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
 4. Smak                                                                 od 0 do 10 punktów
 5. Zapach                                                              od 0 do 10 punktów
 6. Struktura w przekroju                                   od 0 do 10 punktów
 7. Wrażenia ogólne                                            od 0 do 10 punktów
 8. Ilość składników                                             od 0 do 10 punktów
 9. W przypadku gdy wśród najwyżej ocenionych chlebów poszczególne wypieki uzyskają tę samą liczbę punktów, przewodniczący Komisji, w celu wyłonienia laureatów I, II i II miejsca, przeprowadza głosowanie, w którym członkowie Komisji wybierają lepszy chleb spośród tych, które uzyskały tę samą liczbę punktów.
 10. Członkowie Komisji podczas oceny nie mają wglądu do danych osobowych wypiekającej chleb.
 11. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i postanowienia końcowe
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi około godziny 14:10 na scenie podczas Dożynek Gminnych w Wierzchucinie, 27.08.2023 r.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Dostarczone akcesoria służące do prezentacji wypieków należy odbierać bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, w punkcie ich wcześniejszego przyjmowania.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
 •  Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 •  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@Krokowa.pl.
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Gminy Krokowa.
 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenie konkursu na Najlepszy Chleb Domowego Wypieku
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w konkursie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, e) przenoszenia danych, f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w imprezie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 • Przetwarzanie danych w związku z udziałem w imprezie obejmuje także: publikację imienia i nazwiska uczestnika, publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w konkursie. Dokonanie  zgłoszenia jest jednoznaczne  z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie konkursu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

Nadchodzące wydarzenia