Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

Zaprasza do składania ofert na:

 

Obsługę plenerowej, imprezy kulturalnej organizowanej w Gminie Krokowa przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej w zakresie:

  1. Wynajmu sceny 8 x 8 m wraz z nagłośnieniem Line Array
  2. Oświetlenia scenicznego
  3. Wynajmu ekranu wizyjnego 5 x 3 m (P6 oraz konstrukcja alustage)

Zamawiający:  Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej,
ul. Żarnowiecka 29, 84 – 110 Krokowa,
tel.: (58) 675 41 39, 691 – 447  – 000, e-mail: kultura@kck.krokowa.pl

Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych, bez stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177). Zgodnie
z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej, których szacunkowa wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna imprezy realizowanej w dniu 16.09.2018
w godz. od 8:30 do 23:30, w Parszczycach place (Kole Józefa – ul. Żwirowa).

Wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę osobami, które będą wykonywały zamówienie, posiadającymi, jeśli jest to wymagane, aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu czynności.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: kultura@kck.krokowa.pl lub składać osobiście w biurze Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej (pokój 314) do dnia 09.03.2018 r.

Osobą do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest Pani Aleksandra Aftewicz
(Tel. kom. 691 – 447 – 000)