RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej z siedzibą w Krokowej przy ul. Żarnowieckiej 29, 84-110 Krokowa.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
  z którym można kontaktować się przez e-mail:
  iodo@krokowa.pl
 3. discover the world of producthermes 1615 fashionable belts.best replica watch cn with professional customer services.

 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań realizowanych przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym.
  Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.