Zarządzenie nr 3/10/2020 Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej z dnia 26.10.2020 roku

Zarzadzenie 03.10.2020. Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury

Zarządzenie 26.10.2020 Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury

ZARZĄDZENIE Nr 3/10/2020

Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej z dnia 26 października 2020 r.

 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej z dnia 10.06.2020 r. nr. 05.06.2020 w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej .

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1998 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z póz. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października  2020 r zmieniające rozporządzenie  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (j. Dz. U. 2020 poz, 1871 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Krokowa z dnia 9 czerwca nr. 0050.108.2020 oraz Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej załącznik do Uchwały Nr XP7153/2011

zarządza się, co następuje:

  • §1

W Zarządzeniu Nr.05.06.2020 Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Zawiesza się do odwołania funkcjonowanie świetlic wiejskich, domów kultury podległych  Krokowskiemu Centrum Kultury w Krokowej tj. świetlic  w Słuchowie, Suliciach, Połchówku, Białogórze, Prusewie, Brzynie, Lubkowie, Lisewie, Parszkowie, Świecinie, Tyłowie, Jeldzinie, Minkowicach, Odargowie, Żarnowcu, Kłaninie oraz Domów Kultury w Wierzchucinie i Sławoszynie.

 

  1. Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej zastrzega sobie możliwość korzystania z obiektów o których mowa w  1 wyłącznie  na zasadach  o których mowa w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  • §2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian

  • §3

Traci moc zarządzenie nr. 2/10/2020 z dnia 19  października  2020 roku.

  • §4

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. kultury, kadr i płac — Jolancie Glowienke

  • §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.