Praca zdalna Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

ZARZĄDZENIE Nr 4/01/2022

Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownikom
Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1998 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), w związku z § 24a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów,
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1758 oraz poz. 1931 z dn. 2.11.2020 r.)
oraz Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej załącznik do uchwały Nr XV/153/2011

 

z a r z ą d z a  się,

co następuje:

  • 1

W okresie od dnia 24.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. pracownikom Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej polecam wykonywanie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym Harmonogramem pracy zdalnej w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej,  który stanowi załącznik do zarządzenia.

  • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliści ds. kadr i płac – Jolancie Glowienke.

  • 3

Treść niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej, w Biuletynie Informacji Publicznej KCK w Krokowej oraz na tablicach ogłoszeń.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.