Konkurs „Pisanka Wielkanocna”

 
 
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej ogłasza Konkurs „Pisanka Wielkanocna”. Kategorie wiekowe: 6-9 lat, 10-14 lat.
Pisanki konkursowe  wraz z kartą zgłoszeniową  należy dostarczyć do Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej (Urząd Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, pok. 313) w terminie do 26 marca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, tel.: 773-317-775, 691-447-000
Ogłoszenie wyników: 1 kwietnia 2021 r.
Regulamin wraz z kartą dostępne powyżej
 
 
 
 
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej ogłasza konkurs „Pisanka Wielkanocna”
Celem Konkursu jest upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia, pisanek wielkanocnych, aktywizacja społeczności lokalnej, prezentacja twórczości mieszkańców.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół i placówek z terenu Gminy Krokowa.
Uczestnik ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną pisankę wielkanocną, praca powinna być lekka, dekoracyjna, posiadać zawieszkę.
Praca powinna być opatrzona etykietką z następującą treścią: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica.
Pracę z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora:
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84 – 110 Krokowa
(pokój 314 – III piętro). Termin dostarczenia prac upływa 26.03.2021 r. o godzinie 15:30.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac oraz nie zwraca prac, które wpłynęły na konkurs.
Rozstrzygnięcie konkursu
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci od 6 do 9 lat, dzieci 10 – 14 lat,
według następujących kryteriów: walory artystyczne, kreatywność, oryginalność, nawiązanie do tradycji, estetyka wykonania.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 01.04.2021 r., wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora – www.kck.krokowa.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook
– Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
O rozstrzygnięciu i wyłonieniu zwycięzców Konkursu, zadecyduje Komisja Konkursowa,
którą powoła Organizator.
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
Nadesłane prace stanowią własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania
i prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu. Informacja o zmianach
będzie umieszczona na stronie internetowej Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.