Konkurs na najlepszą „Babę Wielkanocną”

 

Regulamin BABA WIELKANOCNA

Karta Zgłoszeniowa Baba Wielkanocna2021

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej ogłasza Konkurs na „Babę Wielkanocną”. Wystarczy upiec ciasto – babkę oraz ozdobić ją według inwencji twórczej nawiązującej do Świąt Wielkanocnych. Gotowe ciasto można dostarczyć do KCK w Krokowej – 31 marca 2021 r. w godz. 7:30-15:30.

Rozstrzygnięcie Konkursu w dniu 01.04.2021 r. Konkursowe wypieki zostaną przekazane pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej w Lubkowie. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz upominki dla każdego uczestnika.

Prosimy o dostarczenie karty zgłoszeniowej, dostępnej wraz z regulaminem powyżej.  Zgłoszenia należy wysłać na adres konkurs@kck.krokowa.pl lub osobiście złożyć w KCK w Krokowej do 26 marca br.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizatorem Konkursu na najlepsze ciasto „Babę Wielkanocną”, zwanego dalej Konkursem jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
 3. Celem konkursu jest promocja produktów lokalnych, kultywowanie i upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych ciast, wymiana doświadczeń, umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy.
 4. Ocena konkursowych wypieków odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2021 roku w Krokowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych wypieków, jak również imion, nazwisk, miejscowości zamieszkania oraz wizerunków osób biorących udział w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub odmowy udziału po przyjęciu zgłoszenia osoby, która narusza dobre zwyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnicy Konkursu i ich wypieki:
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby z gminy Krokowa piekące amatorsko  ciasto w warunkach domowych i wyłącznie na własny użytek. Zadanie uczestnika konkursu jest wykonanie wypieku domowego ciasta babkowego, ozdobionego, przedstawiającego motyw ze Świętami Wielkanocnymi. Technika uzyskania zdobienia – dowolna.  Do konkursu nie mogą być zgłoszone ciasta będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko wypiek ciasta babkowego o dowolnej gramaturze.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów zakupu surowców, wypieku ciasta oraz kosztów dojazdu uczestników do miejsca rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Wypiek zgłoszony do Konkursu staje się własnością Organizatora. Po rozstrzygnięciu Konkursu przekazany zostanie jako poczęstunek dla  pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie.
 6. Akcesoria niezbędne do prezentacji wypieku uczestnicy Konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 7. Zabrania się używanie elementów niejadalnych, niespełniających wymogów sanitarnych i niedopuszczonych do spożycia na terytorium UE.
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie:
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie bądź przesłanie do Organizatora (listownie na adres: ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, lub mailowo:
 3. (konkurs@kck.krokowa.pl) Kartę Zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu do 26.03.2021 do godziny 15:30.
 • Babę Wielkanocną można dostarczyć osobiście do KCK w Krokowej (ul. Żarnowiecka 29 84-110 Krokowa) w dniu 31.03.2021 r. między godziną 7:30 a 15:30.
 1. Ocena wypieków przez Komisję Konkursową
 2. Oceny zgłoszonych wyrobów piernikowych dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, składająca się z  co najmniej trzech osób. Ocena Komisji jest ostateczna, werdykt nie podlega odwołaniu czy zaskarżeniu.
 3. Komisja ocenia wypieki biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:
 4. Smak                                                                 od 0 do 10 punktów
 5. Zapach                                                              od 0 do 10 punktów
 6. Wrażenia ogólne                                            od 0 do 10 punktów
 7. W przypadku gdy wśród najwyżej ocenionych ciast babkowych poszczególne wypieki uzyskają tę samą liczbę punktów, przewodniczący Komisji, w celu wyłonienia laureatów I, II i II miejsca, przeprowadza głosowanie, w którym członkowie Komisji wybierają lepsze ciasto spośród tych, które uzyskały tę samą liczbę punktów.
 8. Członkowie Komisji podczas oceny nie mają wglądu do danych osobowych wypiekających ciast babkowych.
 9. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i postanowienia końcowe
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.04.2021 na portalu społecznościowym Facebook  oraz na stronie Internetowej www.kck.krokowa.pl
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Dostarczone akcesoria służące do prezentacji wypieków należy odbierać bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, w punkcie ich wcześniejszego przyjmowania.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
 • Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
 2.  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@Krokowa.pl.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Gminy Krokowa.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenie Konkursu „Baba Wielkanocna”
 5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w konkursie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, e) przenoszenia danych, f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 9. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w imprezie obejmuje także: publikację imienia i nazwiska uczestnika, publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w konkursie. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne  z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie konkursu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.