Konkurs Fotograficzny „PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”
1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego „PIERWSZE OZNAKI WIOSNY” jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.
2.Uczestnicy: dzieci powyżej 12 lat oraz osoby pełnoletnie
3.Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane „PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”, które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych. Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania.
4. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zajmujących się fotografią amatorsko.
a) Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
b) Do nadesłanych prac należy dołączyć informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, mail).
c) Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu prac autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
d) Udział w konkursie jest bezpłatny.
e) Przesłane prace zostaną wykorzystane do promocji Gminy Krokowa i Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej.
f) Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną m. in. Opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz na profilu Facebook, a także zaplanowana jest wystawa w okresie letnim.
5. Zasady szczegółowe
a) Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej uroki przyrody wiosennej. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii.
b) Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarnobiałych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie). Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
c) Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, w formacie JPG.
6. Konkurs trwa do: 9.04.2021 r.
Prace wykonane zgodnie z wymaganiami Organizatora należy przekazać drogą mailową:
konkurs@kck.krokowa.pl z tytułem „PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 14.04.2021
7. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury może również wybrać prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zdecyduje podczas obrad.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną powiadomienia o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.
Dodatkowych informacji udziela Maria Kisielewicz, e-mail: konkurs@kck.krokowa.pl