ogólne

Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krokowa, z siedzibą
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: urzad@krokowa.pl, tel 58/675 41 10.

2) dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji – iodo@krokowa.pl,

Pani/Pana dane osobowe:

3) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),w celu realizacji prawa dostępu prasy
do informacji publicznej, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24,  z późn. zm.);

4) nie będą udostępniane innym odbiorcom;

5) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, dostawcom usług bankowych i informatycznych (którym zleci usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych), jak i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego,

6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
7) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO,

8) będą przetwarzane w zakresie określonym w Regulaminie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym i jest Pan/Pani zobowiązany do podania ich a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w przetargu. W przypadku wygranego przetargu wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych na stronie BIP.

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.

2) wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem;

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO.

4) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

5) prawo sprzeciwu,  na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej.

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia