Reorganizacja pracy KCK w Krokowej oraz Urzędu Gminy Krokowa

Od 16 marca Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej będzie nieczynne dla interesantów do odwołania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. 

Najważniejszych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów: 58 674 41 39, 691 447 000

Prosimy o zrozumienie, rozwagę i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.


Informacja Wójta Gminy Krokowa

Referaty Urzędu Gminy w Krokowej: Finansów i Budżetu, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości od 16 marca 2020 roku będą nieczynne dla interesantów do odwołania.

Referat Spraw Obywatelskich, oraz Urząd Stanu Cywilnego będą pracowały w ograniczonym zakresie
Kontakt z urzędnikami będzie możliwy drogą mailową oraz telefonicznie, zgodnie z bazą adresową dla poszczególnych referatów.

Wszelkie pisma kierowane do urzędu przyjmowane będą wyłącznie pocztą tradycyjną i za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), której obsługa możliwa jest z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje również przyjmowanie interesantów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielanie pomocy prawnej będzie możliwe wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Od 17 marca czasowo zostają zamknięte punkty kasowe w Urzędzie Gminy. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat za śmieci można dokonywać bez prowizji w placówce Bankowej Banku Spółdzielczego w Krokowej.
Za utrudnienia przepraszam, o wszelkich zmianach w pracy Urzędu będę informował na bieżąco.

Z poważaniem Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki


Zarządzenie 0050.60.2020
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie odwołania wszystkich  imprez kulturalno-sportowych organizowanych
w dniach od 11 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

 Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Poleca się odwołać wszystkie imprezy kulturalno – sportowe organizowane w dniach
od 11 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. na terenie Gminy Krokowa.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krokowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia COVID-19 (koronawirusem )
od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie
zastają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:
Szkołach Podstawowych, Przedszkolach oraz Zespole Żłobków
na terenie Gminy Krokowa.

Zgodnie z deklaracją Ministra Edukacji Narodowej
w czwartek i piątek (12-13.03.2020 r.)
w oddziałach przedszkolnych i klasach szkoły podstawowej organizowane będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie w tak krótkim czasie zorganizować opieki.

 Dowozy i odwozy uczniów w dniach 12-13.03.2020 r. odbywać się będą planowo.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Rozdział 2 art. 4 pkt. 1 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni  ( dzieci do 8 roku życia )


Oświadczenie Wójta Gminy Krokowa

W związku z zagrożeniem  epidemiologicznym związanym z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa  odwołuje się  bezterminowo wszelkie imprezy kulturalne, sportowe w tym imprezy masowe przewidziane w najbliższym czasie.

Zamyka się boiska na terenie gminy Krokowa. Odradza się także korzystanie z infrastruktury takich jak place zabaw. Ponadto uprasza się o ograniczanie korzystania ze środków komunikacji publicznej.

W przypadku stowarzyszeń, bądź organizacji pozarządowych,  które w najbliższym czasie planują zorganizowanie wydarzeń kulturalno-sportowych  uprasza się o przełożenie planowanego terminu.

Zawiesza się również spotkania  organizowane w  świetlicach wiejskich, z tym, że wynajem świetlicy na wydarzenia rodzinne typu wesele, urodziny, chrzest zostaną zorganizowane na odpowiedzialność wynajmującego.