Dyrektor Krokowskiego  Centrum  Kultury w Krokowej  ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. kadr i płac

ogłoszenie o pracę – Główny Specjalista ds. kadr i płac

 

Dyrektor Krokowskiego  Centrum  Kultury w Krokowej  ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. kadr i płac

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

 

 1. Określenie stanowiska:

Główny Specjalista ds. kadr i płac

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę  od 01.09.2020 r.

 1. Wymogi kwalifikacyjne:
 • Wykształcenie średnie (preferowane wyższe),
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu Pracy,
 • Znajomość prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych,
 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kadr i naliczaniu płac,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Mile widziana znajomość programów kadrowo – płacowych (Płatnik, PROGMAN: Kadry, Płace, Zlecone)

 

 1. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
 2. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych, takich jak:
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • zawieranie, rozwiązywanie oraz naliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych,
 • realizacja procesów rekrutacji,
 • rejestrowanie delegacji służbowych,
 • przestrzeganie terminów badań lekarskich oraz BHP,
 • prowadzenie ewidencji przydziału środków ochrony osobistej,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • naliczanie urlopów,
 • prowadzenie ewidencji czasy pracy (karty czasu pracy),
 • zgłaszanie / wyrejestrowywanie osób zatrudnionych do ubezpieczeń w ZUS,
 • sporządzanie raportów miesięcznych o składkach przekazywanych do ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń do ZUS dotyczących zasiłków,
 • przygotowywanie list plac,
 • przygotowywanie dokumentacji płacowej (karty wynagrodzeń),
 • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych o podatkach przekazywanych do US
  (PIT 11),
 • przygotowywanie sprawozdań dla GUS dotyczących spraw kadrowych,

 

 1. Prowadzenie gospodarki kasowej Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.07.2020 r., do godziny 15:00  w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej (ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. kadr i płac”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor KCK w Krokowej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacje dodatkowe o naborze –Małgorzata Jurkiewicz, tel. 58 742 94 06, 691 447 000,
e-mail: m.jurkiewicz@kck.krokowa.pl

 

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

Krzysztof Obszyński