Konkurs – nowa nazwa gazety gminnej

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej ogłasza konkurs „Na nową nazwę gazety gminnej”. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę główną w postaci zestawu gadżetów gminnych oraz karty upominkowej w księgarni Empik. Ponadto zwycięzca konkursu, wraz z władzami Gminy znajdzie się w artykule pierwszego numeru gazety z nową nazwą.

Konkurs skierowany jest mieszkańców gminy, uczestnik konkursu może przesłać swoją propozycję na adres pocztowy: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa z dopiskiem „Konkurs na nową nazwę gazety gminnej”, e-mail (skan podpisanych dokumentów): konkurs@kck.krokowa.pl lub też dostarczyć osobiście do siedziby organizatora. Konkurs trwa od 01.02. – 11.02.2022.

Informacje pod nr tel. 691 447 000. Regulamin dostępny na stronie www.krokowa.pl

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin konkursu „Nowa nazwa gazety gminnej”

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu na nazwę gazety gminnej jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej z siedzibą przy ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs obejmuje zaproponowanie nowej nazwy dla gazety gminnej.
 3. Nazwa powinna być oryginalna i nie powinna być zbyt długa.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż 1 propozycję nazwy.
 • 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Krokowa. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
 2. Uczestnik konkursu swoja propozycję może przesłać na adres pocztowy: Gmina Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa z dopiskiem „Konkurs na nową nazwę gazety gminnej”, e-mail (skan podpisanych dokumentów): konkurs@kck.krokowa.pl lub też dostarcza osobiście do siedziby organizatora następujące dokumenty:
 3. a) formularz zgłoszeniowy zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania i e-mail uczestnika, nr telefonu kontaktowego oraz proponowaną nazwę gazety gminnej –  załącznik nr 1
 4. Jeżeli autor zgłasza więcej niż jedną propozycję nazwy, to każde ze zgłoszeń powinno być dostarczone na osobnym formularzu.
 5. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu dokumenty, o których mowa w ust.2 lit. b, podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.
 6. W przypadku wpłynięcia takie samej propozycji nazwy gazety od więcej niż jednej osoby, decyduje kolejność wpływu dokumentów konkursowych.
 7. W przypadku osoby, której zgłoszenie zostało odrzucone o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowana niezwłocznie.
 8. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw do otrzymania nagrody.
 • 3

Komisja Konkursowa

 1. Wójt Gminy Krokowa powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny propozycji nazwy zgodnie z kryteriami zawartymi w §1.
 2. Skład komisji konkursowej: Iwona Tylicka – Zastępca Wójta Gminy Krokowa , Krzysztof Rocławski – Sekretarz Gminy Krokowa, Krzysztof Obszyński – Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej, Maria Kisielewicz – Główny Specjalista ds. grafiki i promocji, Karolina Majcher – Główny Specjalista ds. promocji i administracji
 3. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równych głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.
 6. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu, zwłaszcza w przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.
 • 5

Nagrody

 1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę główną w postaci zestawu gadżetów gminnych oraz karty upominkowej w księgarni Empik. Ponadto zwycięzca konkursu, wraz z władzami Gminy znajdzie się w artykule pierwszego numeru gazety z nową nazwą.
 • 6

Termin przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
 2. od dnia 1.02.2022 r. do dnia 11.02.2022 r. – składanie propozycji
 3. 02.2022 r. – ogłoszenie wyników

 

Uwaga: Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.kck.krokowa.pl

 1. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie wyznaczonym w ust 1 lit. a) nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Krokowej.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej kck.krokowa.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Laureat Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie powiadomiony odrębnie.
 • 7

Prawa do nazwy

 1. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe
  i zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.
 2. Uczestnik, o którym mowa powyżej, zawiera z organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do nazwy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia
  z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie
  w regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej kck.krokowa.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych.

Informacje o konkursie: e-mail: konkurs@kck.krokowa.pl, tel. 691 447 000