Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

Zaprasza do składania ofert na:

 

Zabezpieczenie imprezy masowej organizowanej w Gminie Krokowa przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej w zakresie:

  • Zabezpieczenie imprezy masowej przez wykwalifikowanych pracowników (minimum 22 pracowników z wymaganym doświadczeniem);
  • Sporządzenia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia imprezy masowej wraz z wynagrodzeniem kierownika ds. bezpieczeństwa;
  • Koszt złożenia ww. dokumentacji wraz z wnioskami o wydanie opinii dot. przeprowadzenia imprezy masowej do odpowiednich instytucji;
  • Sporządzenia dokumentacji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
  • Wynajmu barierek ochronnych lekkich (100 szt.) i ciężkich (24 szt.);
  • Transport barierek wraz z montażem i demontażem;
  • Punkt opaskowania dla dzieci.

Zamawiający:  Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej,
ul. Żarnowiecka 29, 84 – 110 Krokowa,
tel.: (58) 675 41 39, 691 – 447  – 000, e-mail: kultura@kck.krokowa.pl

Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych, bez stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177). Zgodnie
z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej, których szacunkowa wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie imprezy masowej w dniu 16.09.2018 w godz. od 17:00 do 23:30, w Parszczycach place (Kole Józefa – ul. Żwirowa).

Wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę osobami, które będą wykonywały zamówienie, posiadającymi, jeśli jest to wymagane, aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu czynności.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: kultura@kck.krokowa.pl lub składać osobiście w biurze Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej (pokój 314) do dnia 9.02.2018 r.

Osobą do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest Pani Aleksandra Aftewicz
(Tel. kom. 691 – 447 – 000)